Mảng một chiều trong C/C++

ĐỊNH NGHĨA
“Mảng là một tập hợp các phần tử cố định có cùng một kiểu, gọi là kiểu phần tử”.

Kiểu phần tử có thể là có kiểu bất kỳ:
- ký tự
- số
- 1 struct
- 1 mảng khác (=> mảng của mảng hay mảng nhiều chiều)
…;
Xét dưới góc độ toán học, mảng 1 chiều giống như một vector.
Mỗi phần tử của mảng 1 chiều có giá trị không phải là một mảng khác.
Khai báo mảng với số phần tử xác định
Ví dụ: float a[100];
Cú pháp: <Kiểu> <Tên mảng ><[số phần tử]>;
Khai báo mảng với số phần tử không xác định
Ví dụ: float a[];
Cú pháp: <Kiểu> <Tên mảng> <[]> ;
Vừa khai báo vừa gán giá trị:
<Kiểu> <Tên mảng> []= {Các giá trị cách nhau bởi dấu phẩy} ;
=> Số phần tử có thể được xác định bằng sizeof()
Số phần tử=sizeof(tên mảng)/sizeof(kiểu)
Khai báo mảng là tham số hình thức của hàm không cần chỉ định số phần tử của mảng là bao nhiêu.