GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI
1.1 Tên đề tài
“Quản Lý Xuất - Nhập Linh Kiện”
1.2 Lý do chọn đề tài
Nhịp độ phát triển của Công Nghệ Thông Tin đang là một vấn đề rất được quan tâm trong các ngành như: Khoa Học, Giáo Dục, Kinh Tế. Nó hiện hữu với một tầm vóc hết sức mạnh mẽ và to lớn, ngày một lớn mạnh thêm.
Trước khi tin học chưa phát triển và phổ biến rộng rãi. Việc quản lý mua bán linh kiện của các công ty, doanh nghiệp… vv, hầu hết các nhân viên bán hàng hay nhân viên giao hàng ...vv, muốn ghi nhận lại các thông tin về việc mua bán đó thì họ thường làm trực tiếp trên giấy viết bằng tay, rất hay xảy ra sai sót và thiếu chính xác. Từ đó dẫn đến việc sai sót trong thu chi của công ty và doanh nghiệp. Chính vì những sai sót nghiêm trọng đó đã thúc đẩy sự ra đời của ứng dụng tin hóa vào trong sản xuất và kinh doanh. Việc ứng dụng tin vào trong sản xuất và kinh doanh đã đem lại lợi ích rất nhiều cho nhân loại như: giảm bớt chi phí thuê nhân công, rút ngắn được thời gian làm việc, đem lại sự chính xác nhất trong công việc.
Trong ứng dụng tin học, sự lựa chọn một phần mềm phù hợp bao giờ cũng là mục tiêu quan trọng hàng đầu đối với các công ty, doanh nghiệp. Ngày nay các phần mềm cơ bản đã được ứng dụng và phát triển rộng rãi trong hầu hết mọi công ty, doanh nghiệp. Thế nhưng yêu cầu của người sử dụng phần mềm ngày càng đa dạng và họ đòi hỏi phải giải quyết được những vấn đề mà họ đặt ra. Do đó yêu cầu người viết phần mềm phải đáp ứng được các yêu cầu trên.
Với các yêu cầu và mục đích đã được nêu ở trên, mà đề tài “ Quản Lý Xuất -Nhập Linh Kiện” được em chọn trong Luận Văn tốt nghiệp này.
1.3 Mục tiêu của đề tài
Dựa vào những kiến thức đã được học từ Thầy Cô, bạn bè.., đề tài nhằm mục đích tạo ra một hệ thống quản lý việc “Xuất - Nhập Linh Kiện” bao gồm các chức năng:
• Quản lý việc đặt mua linh kiện điện tử
• Quản lý hiện trạng các linh kiện
• Quản lý việc xuất, nhập linh kiện
• Tra cứu tìm kiếm, cập nhật, thống kê
• Các chức năng: thêm, xóa, sửa cho linh kiện, khách hàng, nhân viên. …
• Quản lý tài chính thu chi của trung tâm từ việc mua bán linh kiện
• Quản lý thông tin nhân viên
• Quản lý thông tin khách hàng
• Quản lý thông tin nhà cung cấp
• Quản lý kho
1.4 Phạm vi của đề tài
Đề tài được phân tích và thực hiện theo hướng đối tượng và sử dụng ngôn ngữ lập trình là C Sharp kết hợp với những mục tiêu và yêu cầu đã được nêu ở trên.
Đề tài được thực hiện dựa trên cơ sở lý thuyết để thiết kế mô hình, tổ chức dữ liệu và tiến hành thực hiện lập trình, để hoàn thành và phát triển thành một ứng dụng hoàn chỉnh.
Do phạm vi và khả năng nên chúng em chỉ khảo sát và phân tích việc quản lý xuất - nhập linh kiện có mô hình vừa và nhỏ. Tuy nhiên chúng ta vẫn có thể mở rộng mô hình này cho hệ thống quản lý xuất - nhập linh kiện thành một qui mô rộng lớn.

MỤC LỤC
Danh Mục Các Ký Hiệu 10
Danh Mục Hình 11
CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 15
1.1 Tên đề tài 15
1.2 Lý do chọn đề tài 15
1.3 Mục tiêu của đề tài 15
1.4 Phạm vi của đề tài 16
CHƯƠNG 2 KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG 17
2.1 Giới thiệu 17
2.2 Khảo sát hiện trạng 18
2.2.1 Giới thiệu chung vấn đề 18
2.2.2 Nghiên cứu hiện trạng và giải quyết vấn đề 19
2.3 Yêu cầu tin học hóa 22
2.3.1 Nội dung đề tài 22
2.3.2 Mô tả yêu cầu 23
2.4 Cách tiếp cận và giải quyết vấn đề 23
2.4.1 Cách tiếp cận 23
2.4.2 Giải quyết vấn đề 23
CHƯƠNG 3 PHÂN TÍCH - THIẾT KẾ HỆ THỐNG 25
3.1 Use Case Diagram và các sơ đồ hoạt động 25
3.1.1 Mô hình Use Case Diagram của nhân viên quản trị hệ thống 25
3.1.1.1 Đăng nhập 25
3.1.1.2 Đổi người dùng 27
3.1.1.3 Thêm người dùng 28
3.1.1.4 Xóa người dùng 29
3.1.1.5 Đổi quyền 31
3.1.1.6 Đổi mật khẩu 32
3.1.2 Mô hình Use Case Diagram của nhân viên kế toán 34
3.1.2.1 Đăng nhập 34
3.1.2.2 Đổi mật khẩu 36
3.1.2.3 Nhập linh kiện 37
3.1.2.4 Thêm nhập linh kiện 38
3.1.2.5 Sửa nhập linh kiện 40
3.1.2.6 Hủy nhập linh kiện 41
3.1.3 Mô hình Use Case Diagram của nhân viên quản lý 42
3.1.3.1 Đăng nhập 43
3.1.3.2 Đổi mật khẩu 44
3.1.3.3 Báo cáo doanh thu 46
3.1.3.4 Báo cáo nhập xuất linh kiện 47
3.1.3.5 Tổng doanh thu linh kiện 49
3.1.4 Mô hình Use case Diagram của nhân viên bán linh kiện 50
3.1.4.1 Đăng nhập 51
3.1.4.2 Đổi mật khẩu 52
3.1.4.3 Thêm thông tin khách hàng 54
3.1.4.4 Xóa thông tin khách hàng 55
3.1.4.5 Sửa thông tin khách hàng 56
3.1.4.6 Cập nhật nhà cung cấp 58
3.1.4.7 Thêm nhà cung cấp 59
3.1.4.8 Xóa nhà cung cấp 61
3.1.4.9 Sửa nhà cung cấp 62
3.1.4.10 Xuất linh kiện 63
3.1.4.11 Hủy xuất linh kiện 65
3.1.4.12 Thêm xuất linh kiện 66
3.1.4.13 Sửa xuất linh kiện 68
3.2 SEQUENCE DIAGRAM 69
3.2.1 Nhân viên quản trị hệ thống 69
3.2.1.1 Đăng nhập 69
3.2.1.2 Đổi người dùng 70
3.2.1.3 Thêm người dùng 70
3.2.1.4 Hủy người dùng 71
3.2.1.5 Thay đổi quyền 71
3.2.1.6 Đổi mật khẩu 71
3.2.2 Nhân viên kế toán 72
3.2.2.1 Đăng nhập 72
3.2.2.2 Nhập linh kiện 72
3.2.2.3 Hủy nhập linh kiện 73
3.2.2.4 Thêm nhập linh kiện 73
3.2.2.5 Sửa nhập linh kiện 74
3.2.2.6 Cập nhật linh kiện 74
3.2.2.7 Thêm linh kiện 75
3.2.2.8 Sửa linh kiện 75
3.2.2.9 Xóa linh kiện 76
3.2.3 Nhân viên quản lý 76
3.2.3.1 Đăng nhập 76
3.2.3.2 Đổi mật khẩu 77
3.2.3.3 Báo cáo doanh thu 77
3.2.3.4 Doanh thu chi tiết linh kiện 78
3.2.3.5 Doanh thu tổng hợp linh kiện 78
3.2.3.6 Theo dõi linh kiện 79
3.2.3.7 Báo cáo nhập xuất 79
3.2.4 Nhân viên bán linh kiện 80
3.2.4.1 Đăng nhập 80
3.2.4.2 Đổi mật khẩu 80
3.2.4.3 Cập nhật khách hàng 81
3.2.4.4 Thêm khách hàng 81
3.2.4.5 Xóa khách hàng 82
3.2.4.6 Sửa khách hàng 82
3.2.4.7 Cập nhật nhà cung cấp 83
3.2.4.8 Thêm nhà cung cấp 83
3.2.4.9 Xóa nhà cung cấp 84
3.2.4.10 Sửa nhà cung cấp 84
3.2.4.11 Xuất linh kiện 85
3.2.4.12 Hủy xuất linh kiện 85
3.2.4.13 Thêm xuất linh kiện 86
3.2.4.14 Sửa xuất linh kiện 86
3.3 Thiết kế 87
3.3.1 Mô hình thực - thể kết hợp (CDM) 87
3.3.2 Mô hình vật lý (PDM) 88
3.4 Thiết kế lớp (Class) 89
3.4.1 Mô hình lớp (class) 89
3.4.2 Thiết kế Class 90
3.4.2.1 NHACUNGCAP: Mô tả thông tin về nhà cung cấp 90
3.4.2.2 KHACHHANG: Mô tả thông tin về khách hàng 91
3.4.2.3 NHANVIEN: Mô tả thông tin về nhân viên 92
3.4.2.4 LINHKIEN: Mô tả thông tin về linh kiện 94
3.4.2.5 LOAILINHKIEN: Mô tả thông tin về linh kiện 95
3.4.2.6 HOADON: Mô tả thông tin về hóa đơn 96
3.4.2.7 QUYENHOADON: Mô tả thông tin về quyển hóa đơn 97
3.4.2.8 PHIEUTHU: Mô tả thông tin về phiếu thu 98
3.4.2.9 PHIEUCHI: Mô tả thông tin về phiếu chi 99
3.4.2.10 PHIEUNHAP: Mô tả thông tin về phiếu nhập 100
3.4.2.11 ChiTietPhieuNhap: Mô tả thông tin về chi tiết phiếu nhập 101
3.4.2.12 CHUCVU: Mô tả thông tin về chức vụ 102
3.4.2.13 QUYEN: Mô tả thông tin về quyền 103
3.4.2.14 ChiTietPhieuBan: Mô tả thông tin về chi tiết phiếu bán 103
3.4.3 Thiết kế các màn hình (giao diện) 104
3.4.3.1 Màn hình đăng nhập 104
3.4.3.2 Màn hình chính 105
3.4.3.3 Màn chi tiết nhập linh kiện 105
3.4.3.4 Màn hình chi tiết xuất linh kiện 106
3.4.3.5 Màn hình phiếu thu – phiếu chi 106
3.4.3.6 Màn hình phân công chức vụ 107
3.4.3.7 Màn hình nhập thông tin linh kiện 108
3.4.3.8 Màn hình in hóa đơn cho khách hàng 108
3.4.3.9 Màn hình in doanh thu 109
3.4.3.10 Màn hình in danh sách khách hàng 110
3.4.4 Cài đặt 110
CHƯƠNG 4 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 111
4.1 Đánh giá kết quả nghiên cứu 111
4.2 Hạn chế 111
4.3 Hướng nghiên cứu phát triển 111
4.4 Kết luận 111
TÀI LIỆU THAM KHẢO 113

DOWNLOAD