Giải phương trình đệ quy T(1) = 1, T(n) = 4 T(n/2) + n^2