Tìm dòng có tổng lớn nhất trong mảng hai chiều cấp nxm

BÀI TOÁN
Tìm dòng có tổng lớn nhất trong mảng hai chiều cấp nxm.
CHƯƠNG TRÌNH MẪU
Mã:
#include "conio.h"
#include "stdio.h"
#include "values.h"
#define max 100

//Input 2D array
void Input(int A[max][max], unsigned int n, unsigned int m) {
  for(unsigned int i = 0; i<n; i++)
  for(unsigned int j = 0; j<m; j++)
  {
    printf("\t[%d][%d] = ",i,j);
    scanf("%d",&A[i][j]);
  }
}
//Output 2D array
void Output(int A[max][max], unsigned int n, unsigned int m) {
  for(unsigned int i = 0; i<n; i++)
  {  printf("\n");
    for(unsigned int j = 0; j<m; j++)
      printf("%d\t",A[i][j]);
  }
}
//Sum primes
unsigned int MaxSumRow(int A[max][max], unsigned int n, unsigned int m) {
  int temp = -MAXINT, sumRow;
  unsigned int row;
  for(unsigned int i = 0; i<n; i++)
  {
    sumRow = 0;
    for(unsigned int j = 0; j<m; j++)
      sumRow+=A[i][j];
    if(temp < sumRow)
    {
      temp = sumRow;
      row = i;
    }
  }
  return row;
}
//main programming
void main(){
  clrscr();
  int B[max][max];
  unsigned int n,m;
  printf("Input n, m = ");
  scanf("%d%d",&n,&m);
  Input(B,n,m);
  printf("This array:");
  Output(B,n,m);
  printf("\nRow: %d",MaxSumRow(B,n,m));
  getch();
}