Phương pháp chia đôi tìm nghiệm gần đúng của phương trình f(x) = 0 với khoảng cách li nghiệm [a,b] sai số gần đúng Epxilon.

Mã:
Clear[f, a, b, c, e, Epxilon];
f[x_] = Input["Nhap f(x)"];
a = Input["Nhap a"];
b = Input["Nhap b"];
Epxilon = Input["Nhap vao sai so gan dung Epxilon"]; 
Print["Giai phuong trinh"];
Print[f[x], " = 0"];
Print["Khoang cach li nghiem [", a, ",", b, "]"];
Print["Sai so gan dung Epxilon = ", Epxilon];

(*Phuong phap chia doi*)
	If[f[a] f[b] <= 0,
  		e = Abs[b - a];
  		While[e > Epxilon,
   			c = (a + b)/2;
   			If[f[a] f[c] < 0, b = c , a = c];
   			e = Abs[b - a];
   		];
  		Print["Nghiem x = ", N[a]];
  	,
  		Print["[", a, ",", b, "] khong phai la khoang cach li nghiem"];
  	];
  	Plot[f[x], {x, 5 a , 5 b}];