Bạn hãy làm theo các bước dưới đây để xóa tất cả thông tin liên quan tới Microsoft Office 2007.

Bước 1: xóa tất cả những gì còn sót lại của Microsoft Office 2007 trong hệ thống

1. Click Start > Run > gỏ installer > nhấn OK.
Tiến trình này nhằm mở thư mục tại %windir%\Installer.
2. Tại thẻ View menu, click Details.
Nếu dùng Windows Vista, bạn phải nhấn phím ALT để hiển thị menu bar, và sau đó click View menu.
3. Ở View menu, chọn Choose Details.
4. Click để chọn check box Subject, nhấn ok để mở ra
5. Với Windows XP hoặc Windows Server 2003, trên View menu, trỏ đến Arrange icons by, và sau đó nhấn chọn Subject.
Với Windows Vista, trên thanh View menu, trỏ đến Sort By, và sau đó click Subject. Trong Windows Vista, một User Account Control dialog box có lẽ được hiển thị với cảnh báo:
“An unidentified program wants access to your computer”
Click Allow khi bạn thấy cảnh báo này.
6. Với mỗi file .msi nơi bạn thấy tiêu đề (subject) là "Microsoft Office Product_Name 2007," right-click .msi file, và sau đó click Uninstall.

Chú ý: Product_Name is tên sản phẩm của Microsoft Office 2007 ví dụ như Microsoft Office 2007 Enterprise.

Bước 2: Ngưng các dịch vụ Office Source Engine:

1. Với Windows XP và Windows Server 2003, click Start > click Run > Gỏ services.msc và click OK.
Với Windows Vista, click Start > click Start Search > gỏ services.msc, và nhấn ENTER.
2. Cửa sổ Services xuất hiện, xác định Office Source Engine service đang chạy. Nếu service này đang chạy > right-click Office Source Engine, và sau đó click Stop.
3. Đóng cửa sổ services.

Bước 3: Xóa bất cứ gì còn lại của Microsoft Office 2007 trong thư mục cài đặt

1. Với Windows XP và Windows Server 2003, click Start > click Run > gỏ %CommonProgramFiles%\Microsoft Shared và click OK.
Với Windows Vista > click Start click Start Search > gỏ %CommonProgramFiles%\Microsoft Shared, và nhấn ENTER.
2. Xóa những thư mục sau nếu tồn tại

* Office12
* Source Engine

3. Với Windows XP và Windows Server 2003 > click Start > click Run > gỏ %ProgramFiles%\Microsoft Office, và click OK.
Chú ý: Nếu đang dùng Windows XP 64-bit > gỏ %ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office, và nhấn ENTER.
Với Windows Vista > click Start > click Start Search > gỏ %ProgramFiles%\Microsoft Office, và nhấn ENTER.
4. Vào thư mục gốc của mỗi ổ đĩa, mở MSOCache folder. Nếu bạn không thấy thư mục này thì làm theo những bước sau:

1.Mở Windows Explorer, vào Tools > chọn Folder Options
2. Chọn thẻ View.
3. Advanced settings pane dưới Hidden files and folders, click Show hidden files and folders.
4. Bỏ dấu chọn tại Hide protected operating system files check box, và sau đó nhấn OK.
5. Mở ổ đĩa \MSOCache\All Users folder > Xóa tất cả thư mục nào có tên 0FF1CE)-

Bước 4: Xóa tất cả những file đã cài đặt còn lại của Microsoft Office 2007

1. Với Windows XP và Windows Server 2003 > click Start > click Run > type %appdata%\microsoft\templates > click OK.
Với Windows Vista > click Start > click Start Search > gỏ %appdata%\microsoft\templates > nhấn ENTER.
2. Xóa những file dưới đây:

* Normal.dotm
* Normalemail.dotm

3. Với Windows XP và Windows Server 2003 > click Start > click Run > gỏ %appdata%\microsoft\document building blocks\Language_ID, và nhấn OK.
Với Windows Vista > click Start > click Start Search > gỏ %appdata%\microsoft\document building blocks\Language ID > nhấn ENTER.

Chú ý:

* Nếu bạn không thấy thư mục này thì chuyển tới mục 6
*Nếu bạn dùng Microsoft Office 2007 English version, thì Language_ID là 1033. Nếu Language_ID không biết thì gỏ %appdata%\microsoft\document building blocks thì các thư mục con sẽ hiển thị

4. Xóa file Building blocks.dotx.
5. Với Windows XP và Windows Server 2003 > click Start > click Run > gỏ %temp% > click OK.
Với Windows Vista > click Start > click Start Search > gỏ %temp% > nhấn ENTER.
6. On the Edit menu, click Select All.
7. On the File menu, click Delete.
8. Với Windows XP và Windows Server 2003 > click Start > click Run > gỏ %AllUsersprofile%\Application Data\Microsoft\Office\Data > click OK.
Với Windows Vista > click Start > click Start Search > gỏ %AllUsersprofile%\Application Data\Microsoft\Office\Data > press ENTER.
9. Xóa chỉ file Opa12.dat.

Bước 5: Xóa thông tin registry của Microsoft Office 2007

Trước khi thực hiện bước này thì bạn nên sao lưu lại thông tin registry để đề phòng hỏng hóc
Sau khi sao lưu xong thì tiến hành tìm và xóa những thông tin như dưới đây:

Phiên bản Microsoft Windows 32-bit:

* HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0
* HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\12.0
* HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\Deliv ery\SourceEngine\Downloads\*0FF1CE}-*
* HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Uninstall\*0FF1CE*
* HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Installer\UpgradeCodes\*F01FEC
* HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Products\*F01FEC
* HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\ose
* HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Features\*F01FEC
* HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products\*F01FEC
* HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\UpgradeCodes\*F01FEC
* HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Win32Assemblies\*Offic e12*

Phiên bản Microsoft Windows 64-bit:


* HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0
* HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\ Office\12.0
* HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\ Office\Delivery\SourceEngine\Downloads\*0FF1CE}-*
* HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\ Windows\CurrentVersion\Uninstall\*0FF1CE*
* HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\ Windows\CurrentVersion\Installer\UpgradeCodes\*F01 FEC
* HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\ Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Products\*F01FEC
* HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\ose
* HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Features\*F01FEC
* HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products\*F01FEC
* HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\UpgradeCodes\*F01FEC
* HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Win32Assemblies\*Offic e12*

2. Tìm những registry subkey:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Uninstall
Chú ý: Với windows 64-bit registry subkey là:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\ Windows\CurrentVersion\Uninstall

Bước 6: Restart lại máy

Restart lại máy . Nếu việc xóa thành công thì bạn có thể cài đặt thành công nếu không thì xóa tiếp những khóa sau:
UserInfo subkeys:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Common \UserInfo
Shadow subkeys trong Windows Server 2003 và các phiên bản trước của Windows Server:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Terminal Server\Install\Software\Microsoft\Office\12.0
Shadow subkeys trong Windows Server 2008:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Terminal Server\Install\Software