Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn toán 8


Câu 1: Thực hiện phép tính:
a)
b)
c)

Câu 2: Tìm x biết:

a)

b) |1,7 - x| = 2,3

Câu 3: Cho 2 đa thức


a)Thu gọn và sắp xếp mỗi đa thức trên theo lũy thừa giảm dần của biến.
b) Tính C(x) = A(x) + B(x) và M(x) = A(x) - B)x)
c) Chứng tỏ x = 2 là nghiệm của M(x)

Câu 4: Cho tam giác ABC cân tại A. Trên cạnh AB lấy điểm E; trên tia đối của CA lấy điểm F sao cho BE = CF, nối EF cắt BC tại O, kẻ EI song song với AF (I thuộc BC)
a)tam giác BEI cân tại E
b) OE = OF
c) AE + AF = AB + AC

Câu 5: Tìm x; y biết:

Sưu Tầm