BÀI TOÁN
Cho chuỗi 'Chao ban' chạy ngang qua màn hình cho đến khi nhấn phím bất kì thì thoát khỏi chương trình và trở về DOS
CHƯƠNG TRÌNH MẪU
Mã:
.Model Small
.Stack
.Data      
  s db 'Chao ban$'
.Code
Begin: 
     Mov ax,@data
     Mov ds,ax

     Mov ah,0	;dat che do man hinh 80x25
     Mov al,3
     Int 10h

     Mov bh,0		;thiet lap so trang
		 Mov dl,0		;dat cot
		 Mov dh,15		;dat dong
	Lap:
		 Mov ah,02h		;dat vi tri con tro
     Int 10h
		 push dx
		 
		 Mov ah,2		;xuat khoang trang
		 mov dl,32
		 int 21h
		 
		 pop dx
		 inc dl
		 mov ah,2		;dat lai vi tri con tro
		 int 10h
		 
		 push dx
     lea dx,s		;xuat chuoi s
     Mov ah,9
     Int 21h
		 
		 call Delay
		 pop dx
		 cmp dl,72
		 jne k
		 mov dl,0
		K: 
		 mov ah,1
		 int 16h
		 jz Lap
		 
     Mov ah,4Ch		;thoat khoi chuong trinh tro ve DOS
     Int 21h
 Delay Proc
    Push cx
    Mov cx,0ffffh
    for1:
      Push cx
      Mov cx,01ffh
      for2:
        loop for2    
    Pop cx
    Loop for1
    Pop cx
    Ret
 Delay EndP
End Begin