Xem chi tiết:
ĐỀ THI MÔN SINH KHỐI A
Đề thi:http://thanglongstudy.com/wp-content...inh_B_2003.pdf
Đáp án:http://thanglongstudy.com/wp-content...inh_B_2003.pdf