Xem chi tiết:
Đề thi:http://thanglongstudy.com/wp-content...H_K10_M136.pdf
http://thanglongstudy.com/wp-content...H_K10_M357.pdf
http://thanglongstudy.com/wp-content...H_K10_M485.pdf
http://thanglongstudy.com/wp-content...H_K10_M642.pdf
http://thanglongstudy.com/wp-content...H_K10_M716.pdf
http://thanglongstudy.com/wp-content...H_K10_M927.pdf
Đáp án:http://thanglongstudy.com/wp-content...athvn.com_.pdf