Bài toán:
Xuất ký tự 'A' 50 lần với nền nâu chữ lam.
CHƯƠNG TRÌNH MẪU
Mã:
.Model Small
.Stack
.Data
.Code
Begin: 
	Mov ax,@data
	Mov ds,ax
	
	Mov ah,09h	;ham 9
	Mov al,'A'  ;xuat ki tu A
	Mov bh,0    ;trang 0
	Mov bl,61h  ;nen nau chu lam
	Mov cx,50   ;xuat 50 ki tu
	Int 10h   
	
	Mov ah,4Ch	;thoat khoi chuong trinh tro ve DOS
	Int 21h
End Begin