Mọi người xem chi tiết tài liệu tại Đây:
http://thanglongstudy.com/dien-dan/fckeditor/file/[TiengAnh12]THPTXuanMai-HaNoi-ThiHSG-2008-2009(1).pdf