Hóa học Dầu mỏ - Chương 1:
http://thanglongstudy.com/dien-dan/f...o-chuong_1.pdf