Xem chi tiết tại Đây:
http://thanglongstudy.com/dien-dan/fckeditor/file/[H]ThiThuDH-THPTChuVanAn-ThaiNguyen-2009-2010.pdf