Xem chi tiết tại Đây:
http://thanglongstudy.com/dien-dan/fckeditor/file/[HoaHocTHPT]ThiThuDaiHocCaoDang-THPTTranDangNinh-HaNoi-2009-2010.pdf