Xem chi tiết tại Đây:
http://thanglongstudy.com/dien-dan/fckeditor/file/[HoaHoc10]TuyenSinhChuyenTinhDongNai-2009-2010.pdf