Giáo trình Phân tích thiết kế hệ thống

Giáo trình Phân tích thiết kế hệ thống

Khoá học được chia thành 3 phần, mỗi phần có những chương tương ứng với các bài học riêng, trong mỗi chương lại có các mục chi tiết.Để việc học đạt hiệu quả, người học phải tiến hành việc học theo trình tự các chương mục như nội dung bài học:


Phần thứ nhất: Tập trung giới thiệu các khái niệm, công cụ, kỹ thuật và ứng dụng của hệ thống thông tin, đặc biệt là hệ thống thông tin quản lý.

Phần thứ hai: Giới thiệu các khái niệm, phương pháp phân tích hệ thống, đặc biết là phương pháp hướng cấu trúc.

Phần thứ ba: Gồm những kiến thức liên quan tới việc thiết kế và xây dựng hệ thống.

Download: http://www.3c.com.vn/Story/vn/hotrok.../12/31518.html