BÀI TẬP
Viết chương trình kiểm tra trạng thái phím Caps Lock đang mở hay đóng

CHƯƠNG TRÌNH MẪU
Mã:
.Model small
.Stack
.Data
	s1 db 10,13,"Caps Lock On$"
	s2 db 10,13,"Caps Lock Off$"
.Code
Print Macro t
		lea dx,t
		mov ah,9
		int 21h
	EndM
Begin:
	mov ax,@data
	mov ds,ax

	mov ah,2	;doc trang thai cua phim dac biet
	int 16h
	
	cmp al,01000000b	;kiem tra caps lock dong hay mo
	je Cap_On
	Print s2
	jmp Exit
	Cap_On:
		Print s1
	Exit:
		mov ah,4ch
		int 21h
End Begin