BÀI TẬP
Viết chương trình thực hiện chức năng sau:
- Nhấn Ctrl + Shift xuất chuỗi "Ctrl + Shift"
- Nhấn Ctrl + Alt xuất chuỗi "Ctrl + Alt"
- Nhấn Ctrl + Alt + Shift xuất chuỗi "Ctrl + Alt + Shift"
- Nhấn ESC thoát khỏi chương trình trở về DOS.
CHƯƠNG TRÌNH MẪU
Mã:
.Model Small
.Stack
.Data
	s1 db 10,13,"Ctrl + Alt$"
	s2 db 10,13,"Ctrl + Shift$"
	s3 db 10,13,"Ctrl + Alt + Shift$"	
.Code
Print Macro t
		lea dx,t
		mov ah,9
		int 21h
	EndM
Begin:
	Mov ax,@data
	Mov ds,ax
	Lap:
		Mov ah,2
		int 16h
		and al,00001111b
		cmp al,12
		je C_A
		cmp al,5
		je C_S
		cmp al,6
		je C_S
		cmp al,13
		je C_A_S
		cmp al,14
		je C_A_S
		
		Mov ah,1
		int 16h
		jz Lap
		
		Mov ah,0
		int 16h
		cmp al,1bh
		je Exit
		jmp Lap
	C_A:
		Print s1
		call Delay
		jmp Lap
	C_S:
		Print s2
		call Delay
		jmp Lap
	C_A_S:
		Print s3
		call Delay
		jmp Lap
	Exit:
		Mov ah,4ch
		int 21h
 Delay Proc
      Push cx
      Mov cx,0ffffh
      for1:
      Push cx
            Mov cx,05ffh
         for2:
            loop for2    
      Pop cx
      Loop for1
      Pop cx
      Ret
 Delay EndP
End Begin