BÀI TẬP
Viết chương trình thực hiện chức năng sau:
- Nhấn Ctrl + a xuất chuỗi "Ctrl + a dang nhan."
- Nhấn Ctrl + b xuất chuỗi "Ctrl + b dang nhan."
- Nhấn Ctrl + c xuất chuỗi "Ctrl + c dang nhan."
- Nhấn Ctrl + d thoát khỏi chương trình trở về DOS.
CHƯƠNG TRÌNH THAM KHẢO
Mã:
.Model Small
.Stack
.Data
	s1 db 13,10,"Ctrl + a duoc nhan$"
	s2 db 13,10,"Ctrl + b duoc nhan$"
	s3 db 13,10,"Ctrl + c duoc nhan$"
.Code
InChuoi Macro t
		lea dx,t
		mov ah,9
		int 21h
	EndM
Begin:
	Mov ax,@data
	Mov ds,ax
	Lap:
		Mov ah,0		;doc ma 2 byte tu ban phim
		Int 16h
		
		cmp ax,1e01h	;so sanh voi Ctrl+a
		je Ctrl_a
		cmp ax,3002h	;so sanh voi Ctrl+b
		je Ctrl_b
		cmp ax,2e03h	;so sanh voi Ctrl+c
		je Ctrl_c
		cmp ax,2004h	;so sanh voi Ctrl+d
		je Exit
		jmp Lap
	Ctrl_a:
		Inchuoi s1
		jmp Lap
	Ctrl_b:
		Inchuoi s2
		jmp Lap
	Ctrl_c:
		Inchuoi s3
		jmp Lap
	Exit:
		Mov ah,4ch		;thoat khoi chuong trinh va tro ve Dos
		int 21h
End Begin