BÀI TẬP
Viết chương trình thực hiện chức năng sau:
- Nhấn Ctrl + F9 xuất chuỗi "Ctrl + F9 dang nhan."
- Nhấn Ctrl + F10 xuất chuỗi "Ctrl + F10 dang nhan."
- Nhấn Ctrl + F11 xuất chuỗi "Ctrl + F11 dang nhan."
- Nhấn Ctrl + F12 thoát khỏi chương trình trở về DOS.
CHƯƠNG TRÌNH THAM KHẢO
Mã:
.Model Small
.Stack
.Data
    s1 db 13,10,'Ctrl + F9 dang nhan.$'
    s2 db 13,10,'Ctrl + F10 dang nhan.$'
    s3 db 13,10,'Ctrl + F11 dang nhan.$'
.Code
  Print Macro s
      mov ah,9
      lea dx,s
      int 21h
  EndM
Begin:
  mov ax,@data
  mov ds,ax

  Lap:
    mov ah,02
    int 16h
    test al,00000100b	;kiem tra Ctrl dang nhan
    jnz CtrlPress
    jmp Lap
  CtrlPress:
    in al,60h		;doc ma quet vao thanh ghi al
    cmp al,43h		;so sanh voi F9
    je F9
    cmp al,44h		;so sanh voi F10	
    je F10
    cmp al,57h		;so sanh voi F11
    je F11
		cmp al,58h		;so sanh voi F12
		je F12
    jmp Lap
  F9:
		Print s1
		Call Delay
    jmp Lap
  F10:
		Print s2
		Call Delay
    jmp Lap
  F11:
		Print s3
		Call Delay
    jmp Lap
  F12:
    mov ah,4ch
    int 21h
 Delay Proc
    Push cx
    Mov cx,0ffffh
    for1:
      Push cx
      Mov cx,05ffh
      for2:
        loop for2    
    Pop cx
    Loop for1
    Pop cx
    Ret
 Delay EndP
End Begin