BÀI TẬP
Viết chương trình thực hiện các chức năng sau:
- Nhấp Alt + F8 xuất ra chuỗi "Alt + F8"
- Nhấp Alt + F9 xuất ra chuỗi "Alt + F9"
- Nhấp Alt + F10 thoát khỏi chương trình trở về Dos.
CHƯƠNG TRÌNH THAM KHẢO
Mã:
.Model Small
.Stack
.Data
	s1 db 10,13,"Alt + F8$"
	s2 db 10,13,"Alt + F9$"
.Code
Print Macro t
		lea dx,t
		mov ah,9
		int 21h
	EndM
Begin:
	Mov ax,@data
	Mov ds,ax
	Lap:
		mov ah,0	;doc ma 2 byte tu ban phim
		int 16h
		
		cmp ah,6Fh
		je Alt_F8
		cmp ah,70h
		je Alt_F9
		cmp ah,71h
		je Alt_F10
		jmp Lap
	Alt_F8:
		Print s1
		jmp Lap
	Alt_F9:
		Print s2
		jmp Lap
	Alt_F10:
		mov ah,4ch
		int 21h
End Begin