BÀI TẬP
Viết chương trình kiểm tra phím Shift trái, Shift phải có đang nhấn hay không? Chương trình kết thúc khi nhấn phím ESC.
CHƯƠNG TRÌNH MINH HOẠ
Mã:
.Model Small
.Stack
.Data
      s db 13,10,"Shift trai dang an$"
      s1 db 13,10,"Shift phai dang nhan$"
.Code
Inchuoi Macro t
      Lea dx,t
      Mov ah,9
      Int 21h
    EndM
Begin:
    Mov ax,@data
    Mov ds,ax
    Lap:
      Mov ah,02
      Int 16h
      Test al,00000011b	;Kiem tra shift trai va phai
      jnz Kiemtra

      Mov ah,01
      Int 16h 
      jz Lap

      Mov ah,0
      Int 16h
      Cmp al,1bh
      JE Exit
      jmp Lap
    Kiemtra: 
      Test al,00000001b
      jnz XuatR
      Test al,00000010b
      jnz XuatL 
      jmp Lap
    XuatR: 
      Inchuoi s1
      Call Delay		;Hoan thoi gian nhay phim khi nhan
      Call Delay
      jmp Lap
    XuatL:
      Inchuoi s
      Call Delay
      Call Delay
      jmp Lap
    Exit:
      Mov ah,4ch
      Int 21h

 Delay Proc
      Push cx
      Mov cx,0ffffh
      for1:
      Push cx
            Mov cx,05ffh
         for2:
            loop for2    
      Pop cx
      Loop for1
      Pop cx
      Ret
 Delay EndP
End Begin