BÀI TẬP
Viết chương trình có các chức năng sau:
- Nhấn phím Shift+F1 xuất chuỗi "Chao Ban".
- Nhấn phím Shift+F2 xuất chuỗi "Tam Biet".
- Nhấn phím Shift+F3 thoát khỏi chương trình.
CHƯƠNG TRÌNH MINH HOẠ
Mã:
.Model Small
.Stack
.Data
      Menu db 'Shift+F1 : Chao ban'
      db 13,10,'Shift+F2 : Tam biet'
      db 13,10,'Shift+F3 : Thoat$'
      s1 db 13,10,'Chao ban $'
      s2 db 13,10,'Tam biet $'
.Code
Inchuoi Macro t
      Lea dx,t
      Mov ah,9
      Int 21h
EndM
Begin:
      Mov ax,@data
      Mov ds,ax

      Inchuoi Menu           
  Lap:
      Mov ah,00         ;Doc ma 2 byte tu ban phim
      Int 16h

      Cmp ah,54h         ;So sanh Shift+F1
      je ShiftF1
      Cmp ah,55h         ;So sanh Shift+F2
      je ShiftF2
      Cmp ah,56h         ;So sanh Shift+F3
      je Exit
      jmp Lap
  ShiftF1:
      Inchuoi s1
      jmp Lap
  ShiftF2:
      Inchuoi s2
      jmp Lap
  Exit:             
      Mov ah,4ch         ;Thoat khoi chuong trinh tro ve Dos
      Int 21h
End Begin