Web được viết bằng ngôn ngữ Asp.net MVC2, nên có muốn xem được thì phải tải cài này trước đã:
AspNetMVC2_VS2008.exe
- Chức năng:
+ Quản lý sinh viên
+ Quản lý khoa - liên khoa - câu lạc bộ
+ Quản lý ca thi, vòng thi, phòng thi, ban tổ chức
+ Quản lý cuộc thi, đăng ký, kết quả, tin tức
+ Chức năng gửi tin nhắn ( phải cắm usb3g)
- Công nghệ: linq, asp.net mvc2, ajax, jquery...
File nén gồm có bản phân tích, source code website (aps.net mvc2), source code nhắn tin (C#_console), database (script)