Chương trình tự động chạy lệnh DIR trong DOS

BÀI TẬP
Viết chương trình nhập tự động 3 ký tự D, I, R mà không cần gõ phím. Sau khi chạy chương trình sẽ tự
chạy lệnh DIR liệt kê cây thư mục trong DOS.

CHƯƠNG TRÌNH MẪU
Mã:
.Model Small
.Stack 256
.Data
.Code
Begin:
      mov ax,@data		;khoi tao doan du lieu
      mov ds,ax

      mov ah,5			;xuat ki tu ‘D’
      mov cx,2044h
      int 16h

      mov ah,5			;xuat ki tu ‘I’
      mov cx,1749h
      int 16h

      mov ah,5			;xuat ki tu ‘R’
      mov cx,1352h
      int 16h
			
      mov ah,5			;Xuat ki tu Enter
      mov cx,1C0Dh
      int 16h
			
      mov ah,4ch			;thoat khoi chuong trinh tro ve Dos
      int 21h
End Begin

---------------------------------
Chân lý thuộc về kẻ mạnh....