+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 2 của 2

Chủ đề: Bài tập tổng hợp - Code bài tập 1

 1. #1
  Status : ThanhTuan_Alpha đang ẩn
  Tham gia ngày : Aug 2011
  Bài gửi : 203

  Bài tập tổng hợp - Code bài tập 1

  Bài 1: Tạo ra một danh sách các số nguyên ngẫu nhiên thuộc [20,120] gồm n phần tử (n>0), n nhập từ bàn phím.
  Sử dụng hàm Random kết hợp với Table
  Mã:
  n = Input["Nhap gia tri cua n"];
  L = Table[Random[Integer, {20, 120}], {n}]
  a. In ra phần tử đầu, giữa và cuối DS.
  Mã:
  (*Cau a*)
  Print["Phan tu dau danh sach:", L[[1]]];
  Print["Phan tu CUOI danh sach:", L[[n]]];
  b. Sắp xếp DS theo chiều tăng giảm theo hai cách.
  - Dùng hàm Sort
  Mã:
  (*Cau b*)
  Print["Su dung ham Sort: ", Sort[L, Greater]];
  - Sử dụng thuật toán Bubble Sort
  Mã:
  (*Module sắp xếp theo thuật toán Bubble Sort*)
  BubbleSort[L_] := Module[{L1, i, j, temp, n},
     	n = Length[L];
     	L1 = L;
     	For[i = 1, i < n, i++,
      		For[j = i + 1, j ≤ n, j++,
        		If[L1[[i]] > L1[[j]],
          		temp = L1[[i]];
          		L1[[i]] = L1[[j]];
          		L1[[j]] = temp;	
          	  ];
        	];
      	];
     	Return[L1];
     ];
  c. Chia DS ra thành hai DS mới và trộn các phần tử trong hai mới DS này xen kẻ với nhau thành 1 danh sách mới có n phần tử.
  Ví dụ: Ds = {2,7,8,3,11,6,7}->{2,7,8,3},{11,6,7}
  ->{2,11,7,6,8,7,3}

  d. Tính tổng các phần tử trong DS theo hai cách.
  - Sử dụng hàm Sum
  Mã:
  Print["Tong ds dung ham Sum:", Sum[L[[i]], {i, n}]];
  - Cài đặt Module tính tổng
  Mã:
  (*Cau d*)
  Tong[L_] := Module[{temp, n, i},
     n = Length[L];
     temp = 0;
     For[i = 1, i ≤ n, i++,
      	temp += L[[i]];
      ];
     	Return[temp];
     ];

  e. Tìm tất cả các phần tử trong danh sách lớn hơn 50 và nhỏ hơn 70 lưu vào trong 1 DS mới.
  Phương pháp

  - Drop
  Mã:
  (*Cau e*)
  (*Dung ham Drop*)
  Tach[L_] := Module[{L1, i, n},
     	i = 1;
     	n = Length[L];
     	L1 = L;
     	While[i ≤ n,
      		If[L1[[i]] > 70 || L1[[i]] < 50,
        			L1 = Drop[L1, {i}];
        			n--;
        			,
        			i++;
        		];
      	];
     	Return[L1];
     ];
  - Thuật toán (Append)
  Mã:
  (*Dung ham Append*)
  Tach1[L_] := Module[{L1, i, n},
     	L1 = {};
     	n = Length[L];
     	For[i = 1, i ≤ n, i++,
      		If[L[[i]] <= 70 && L[[i]] >= 50, 
        			L1 = Append[L1, L[[i]]];
        		];
      
      	];
     	Return[L1];
     ];
  - Select
  Mã:
  Select[L, # > 50 && # < 70 &]
  f. Tìm trong DS tất cả các số nguyên tố.
  - Sử dụng hàm PrimeQ
  Mã:
  (*Cau f*)
  NguyenTo[L_] := Module[{L1, n, i},
     n = Length[L];
     L1 = {};
     For[i = 1, i ≤ n, i++,
      If[PrimeQ[L[[i]]], L1 = Append[L1, L[[i]]]];
      ];
     Return[L1];
     ];
  - Sử dụng hàm Select và PrimeQ
  Mã:
  Select[L, PrimeQ[#] &]
  g. Chia DS thành hai DS mới theo DS số chẵn và DS số lẻ.
  Ví dụ: Ds = {2,7,8,3,11,6,7}->{2,8,6},{7,3,11,7}

  - Sử dụng hàm EvenQ và OddQ
  Mã:
  (*Cau g*)
  TachDS[L_] := Module[{L1, L2, i, n},
     	n = Length[L];
     	L1 = {};
     	L2 = {};
     	For[i = 1, i ≤ n, i++,
      		If[EvenQ[L[[i]]],
        		L1 = Append[L1, L[[i]]];
        		,
        		L2 = Append[L2, L[[i]]];
        	];
      	];
     	Return[{L1, L2}];
     ];
  - Sử dụng hàm Select
  Mã:
  (*Cau g*)
  Print["Su dung ham Select"];
  L1 = Select[L, EvenQ]
  L2 = Select[L, OddQ]

 2. #2
  Status : ThanhTuan_Alpha đang ẩn
  Tham gia ngày : Aug 2011
  Bài gửi : 203

  Code mẫu

  Mã:
  BubbleSort[L_] := Module[{L1, i, j, temp, n},
     	n = Length[L];
     	L1 = L;
     	For[i = 1, i < n, i++,
      		For[j = i + 1, j ≤ n, j++,
        		If[L1[[i]] > L1[[j]],
          		temp = L1[[i]];
          		L1[[i]] = L1[[j]];
          		L1[[j]] = temp;	
          	  ];
        	];
      	];
     	Return[L1];
     ];
  
  (*Cau e*)
  (*Dung ham Drop*)
  Tach[L_] := Module[{L1, i, n},
     	i = 1;
     	n = Length[L];
     	L1 = L;
     	While[i ≤ n,
      		If[L1[[i]] > 70 || L1[[i]] < 50,
        			L1 = Drop[L1, {i}];
        			n--;
        			,
        			i++;
        		];
      	];
     	Return[L1];
     ];
  
  (*Dung ham Append*)
  Tach1[L_] := Module[{L1, i, n},
     	L1 = {};
     	n = Length[L];
     	For[i = 1, i ≤ n, i++,
      		If[L[[i]] <= 70 && L[[i]] >= 50, 
        			L1 = Append[L1, L[[i]]];
        		];
      
      	];
     	Return[L1];
     ];
  
  (*Cau g*)
  TachDS[L_] := Module[{L1, L2, i, n},
     	n = Length[L];
     	L1 = {};
     	L2 = {};
     	For[i = 1, i ≤ n, i++,
      		If[EvenQ[L[[i]]],
        		L1 = Append[L1, L[[i]]];
        		,
        		L2 = Append[L2, L[[i]]];
        	];
      	];
     	Return[{L1, L2}];
     ];
  
  (*Cau d*)
  Tong[L_] := Module[{temp, n, i},
     n = Length[L];
     temp = 0;
     For[i = 1, i ≤ n, i++,
      	temp += L[[i]];
      ];
     	Return[temp];
     ];
  (*Cau f*)
  
  NguyenTo[L_] := Module[{L1, n, i},
     n = Length[L];
     L1 = {};
     For[i = 1, i ≤ n, i++,
      If[PrimeQ[L[[i]]], L1 = Append[L1, L[[i]]]];
      ];
     Return[L1];
     ];
  
  (*BAI TAP TONG HOP 1*)
  (*Tạo ra một danh sách các số nguyên ngẫu nhiên thuộc[20, 120] gồm n phần tử 
  (n > 0), n nhập từ bàn phím.Sử dụng hàm Random kết hợp với Table *)
  
  n = Input["Nhap gia tri cua n"];
  L = Table[Random[Integer, {20, 120}], {n}];
  Print["Danh sach ban dau"];
  Print[L];
  
  (*Cau a : in ra phần tử đầu, giữa và cuối DS*)
  Print["---------- Cau a ----------"];
  Print["Phan tu DAU danh sach: ", L[[1]]];
  Print["Phan tu CUOI danh sach: ", L[[n]]];
  
  (*Cau b : sắp xếp DS theo chiều tăng giảm theo hai cách*)
  Print["---------- Cau b ----------"];
  Print["Su dung ham Sort: ", Sort[L, Greater]];
  Print["Su dung thuat toan Bubble Sort:", BubbleSort[L]];
  (*Cau d : tính tổng các phần tử trong DS theo hai cách*)
  
  Print["---------- Cau d ----------"];
  Print["Tong ds dung ham Sum: ", Sum[L[[i]], {i, n}]];
  Print["Tong ds dung ham Tong: ", Tong[L]];
  
  (*Cau e : tìm tất cả các phần tử trong danh sách lớn hơn 50 và nhỏ hơn 70 lưu 
     vào trong 1 DS mới*)
  Print["---------- Cau e ----------"];
  Print["Dung ham Drop: ", Tach[L]];
  Print["Dung ham Append: ", Tach1[L]];
  Print["Su dung Select: ", Select[L, # > 50 && # < 70 &]]
  (*Cau f : tìm trong DS tất cả các số nguyên tố*)
  
  Print["---------- Cau f ----------"];
  Print["Cac so nguyen to trong danh sach:"];
  Print[NguyenTo[L]];
  Print["Su dung ham Select"];
  Print[Select[L, PrimeQ]];
  
  (*Cau g : chia DS thành hai DS mới theo DS số chẵn và DS số lẻ*)
  Print["---------- Cau g ----------"];
  Print["Su dung ham Select"];
  Print["Danh sach so le:"];
  Print[Select[L, EvenQ]];
  Print["Danh sach so chan:"];
  Print[Select[L, OddQ]];
  Print["Su dung Module cai dat"];
  Print[TachDS[L]];

+ Trả lời chủ đề

Quyền viết bài

 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của mình
Trang Chủ Việc Làm Gia Sư Gia sư