Đại số quan hệ và try vấn SQL


Cho cơ sở dữ liệu BANHANG được mô tả như sau:
HANGHOA(MAHH, TENHH, MALOAI)
LOAIHANG(MALOAI, TENLOAI)
HOADON(MAHĐ, MAHH, SOLUONG, ĐONGIA)
a) Viết biểu thức đại số quan hệ cho biết MAHH, TENHH có tên loại là “Thực phẩm”.
b) Viết biểu thức đại số quan hệ cho biết MAHĐ, MAHH, SOLUONG, ĐONGIA có số lượng lớn hơn 1000 và tên loại hàng hoá là “Đồ gia dụng”.
c) Viết lệnh SQL tương ứng cho câu a và câu b.