BÀI TOÁN
Đổi tên tập tin
Ví dụ: Đổi tên tập tin vidu.txt trong ổ đĩa C thành Vidụ1.txt.
Muốn đổi tên tập tin trước tiên ta phải tạo ra tập tin C:\vidu.txt.

CHƯƠNG TRÌNH MẪU
Mã:
.Model Small
.Stack
.Data
      Taptin db "C:\Vidu.txt",0
      Taptin1 db "C:\Vidu1.txt",0
.Code
Begin:
      Mov ax,@Data
      Mov ds,ax
      Mov es,ax

      ;Đổi tên Taptin thành tên Taptin1
      Mov dx,offset Taptin
      Mov di,offset Taptin1
      Mov ah,56h
      Int 21h

      ;Thoát khỏi chương trình trở về Dos (Hàm 4Ch của ngắt 21h)
      Mov ah,4ch
      Int 21h
End Begin