Đếm trong danh sách có bao nhiêu phần tử mang giá trị khác nhau
Mã:
Dem[L_] := Module[{p, i},
  	p = {};
  	For[i = 1, i ≤ Length[L], i ,
   		p = Union[p, L[[i]]];
   ];
  Return[Length[p]];
  ]
Liệt kê các phần tử xuất hiện trên tất cả các dòng
Mã:
XuatHienTrenDong[L_] := Module[{p, i, o, T, k, j, h,},
  	n = Length[L];
  	p = {};
  	o = {};
  	For[i = 1, i ≤ n, i++,
   		p = Union[p, L[[i]]];
   	];
  
  	For[j = 1, j ≤ Length[p], j++,
   		T = True;
   		k = 1;
   		While[k ≤ n && T == True,
    			T = False;
    			For[h = 1, h ≤ n, h++,
     				If[p[[j]] == L[[k, h]], T = True];			
     			];
    			k++;
    		];
   		If[T == True, o = Insert[o, p[[j]], 1]];
   ];
  	
  Return[o];
  ]
Sắp xếp trên từng dòng
Mã:
SapXep[L_] := Module[{p, i, n},
  	n = Length[L];
  	p = L;
  	For[i = 1, i ≤ n, i++,
   		p[[i]] = Sort[p[[i]]];
   	];
  	
  	Return[p];
  ]