BÀI TOÁN
Đổi thuộc tính tập tin
Ví dụ: Đổi thuộc tính tập tin Vidu.txt trong ổ đĩa C thành tập tin có thuộc tín ẩn.
Trước tiên ta phải tạo ra tập tin Vidu.txt

HƯỚNG DẪN
Hàm 43h của ngắt 21h: Đọc hoặc thay đổi thuộc tính tập tin.
Đọc thuộc tính:
- Đặt AL = 0
- DSX trỏ đến tên tập tin.
Sau khi thực hiện hàm thì thuộc tính nằm trong CX
Thay đổi thuộc tính:
- Đặt AL = 1
- Cho CX = thuộc tính mới.
- ESI trỏ đến đầu tên mới.

CHƯƠNG TRÌNH MẪU
Mã:
.Model Small
.Stack
.Data
      Taptin db "C:\Vidu.txt",0
.Code
Begin:
      Mov ax,@Data
      Mov ds,ax

      ;Đổi thuộc tính tập tin Vidu.txt thành thuộc tính chỉ đọc.
      Mov al,1        ;al lấy trạng thái thai đổi thuộc tính tập tin 
      Mov dx,offset Taptin
      Mov cx,2        ;cx chứa thuộc tính chỉ đọc
      Mov ah,43h
      Int 21h

      ;Thoát khỏi chương trình trở về Dos (Hàm 4Ch của ngắt 21h)
      Mov ah,4ch
      Int 21h
End Begin