BÀI TOÁN
Xóa tập tin
Ví dụ: Xoá tập tin Vidu.txt trong ổ đĩa C.
Trước tiên ta phải tạo ra tập tin Vidu.txt

CHƯƠNG TRÌNH MẪU
Mã:
.Model Small
.Stack
.Data
      Taptin db "C:\Vidu.txt",0
.Code
Begin:
      Mov ax,@Data
      Mov ds,ax

      ;Xoá tập Vidu.txt 
      Mov dx,offset Taptin    ;dx trỏ tới tên tập tin muốn xoá
      Mov ah,41h
      Int 21h

      ;Thoát khỏi chương trình trở về Dos (Hàm 4Ch của ngắt 21h)
      Mov ah,4ch
      Int 21h
End Begin