Đồ án: Quản lý chương trình khung - Trương Mỹ Thu Thảo


MỤC LỤC
CHƯƠNG 1. KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG 3
1.1. Hiện trạng về trường cao đẳng sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long 3
1.1.1. Tổng quan 3
1.1.2. Khảo sát hiện trạng tại trường Cao Đẳng Sư Phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long 3
1.1.2.1 Giới thiệu: 3
1.1.2.2 Ngành nghề đào tạo 4
1.1.2.3 Mục tiêu đào tạo 5
1.1.2.4 Môi trường - phương tiện học tập 5
1.1.2.5 Sơ đồ tổ chức: 6
1.1.2.6 Hướng phát triển của trường 6
1.1.3. Đánh giá tổng quan về việc khảo sát 7
1.2. Mô tả chức năng của phần mềm quản lý chương trình khung 7
1.2.1. Phân hệ quản trị 7
1.2.2. Phân hệ người dùng 8
1.3. Giải pháp công nghệ 8
1.4. Tính hiệu quả 9
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 10
2.1. Mô hình thực thể kết hợp ERD (Entity Relationship Diagram) 10
2.1.1. Mô tả các thực thể 10
2.1.2 Mô tả các mối kết hợp 13
2.1.3 Mô hình ERD 15
2.2 Mô hình logic 16
2.2.1 Mô hình vật lý trên Power Designer 15.1 16
2.2.2 Mô hình logic trên Power Designer 15.1 17
2.2.3 Xây dựng bảng dữ liệu trên môi trường SQL Server 2005 17
2.2.4. Mô hình logic trên SQL Server 2005 21
2.3 Mô hình luồng dữ liệu 21
2.3.1 Mô hình luồng dữ liệu mức 0 21
2.3.2 Mô hình luồng dữ liệu mức 1 22
2.3.3 Mô hình luồng dữ liệu mức 2 23
2.4 Sơ đồ sử lý chức năng của chương trình 24
2.4.1 Người dùng 24
2.3.4 Người quản trị 25
CHƯƠNG 3. KẾT LUẬN 27
3.1. Phần thực hiện được 27
3.2. Hạn chế 27
3.3. Hướng phát triển 27
CHƯƠNG 4. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 28
4.1 Phần đăng nhập người dùng 28
4.2 Phần đăng nhập người quản trị 28
4.3 Hướng dẫn sử dụng chương trình: 29
4.3.1 Phần cập nhật 29
4.3.1.1 Khoa 29
4.3.1.2 Ngành 29
4.3.1.3 Lớp 30
4.3.1.4 Môn học 30
4.3.1.5 Giáo viên 31
4.3.1.6 Kế hoạch đào tạo 31
4.3.1.7 Chi tiết khung 32
4.3.1.8 Dùng cho lớp 33
4.3.1.9 Phân quyền 34
4.3.2 Phần tra cứu 34
TÀI LIỆU THAM KHẢO 36
Dowload: