BÀI TOÁN
Ghi nội dung vào tập tin
Ví dụ: Ghi chuỗi "Khoa CNTT truong DH DLCL" vào tập tin Vidu.txt
Trước tiên ta cần tạo ra tập tin Vidu.txt (ta lưu trong ổ đỉa C)

CHƯƠNG TRÌNH MẪU
Mã:
.Model Small
.Stack
.Data
      Taptin db "C:\Vidu.txt",0
      s db 'Khoa CNTT truong DH DLCL'
.Code
Begin:
      Mov ax,@Data
      Mov ds,ax

      ;Mở tập tin Vidu.txt ( Hàm 3Dh của ngắt 21h)
      Mov al,2
      Mov dx,offset Taptin
      Mov ah,3Dh
      Int 21h

      ;Ghi chuỗi s vào trong tập tin Vidu.txt
      Mov bx,ax        ;Đưa thẻ tập tin vào trong thanh ghi bx
      Mov dx,offset s    ;Dx trỏ đến vùng dữ liệu bộ nhớ
      Mov cx,24        ;Ghi 24 byte vào tập tin Vidu.txt
      Mov ah,40h
      Int 21h 

      ;Đóng tập tin Vidu.txt (Hàm 3Eh của ngắt 21h)
      Mov ah,3Eh
      Int 21h

      ;Thoát khỏi chương trình trở về Dos (Hàm 4Ch của ngắt 21h)
      Mov ah,4ch
      Int 21h
End Begin