Phương pháp chia đôi tìm nghiệp gần đúng của phương trình f(x) = 0 với khoảng cách ly nghiệm
[a,b]

Mã:
(*Phuong pháp chia dôi tim nghiem gan dung cua phuong trinh :*)
Clear[a, b, x, e, c]
PPChiaDoi[ss_] :=
 		Module[{a, b, x, e, c},
  			a = Input["Nhap vao a= "];
  			b = Input["Nhap vao b ="];
  			f[x_] = Input["Nhap vao phuong trinh f(x) = 0"];
  			e = b - a;
  			While[e > ss,
   				(c = (a + b)/2;
    				If[f[c]*f[a] < 0, b = c, a = c];
    				e = b - a)];
  			Return[N[a]]
  			]
(*Ví du : Phương trình x^3 - x - 1 = 0, khoảng phân ly nghiệm là[1; 2] và sai số 10^-3.
Đáp số : x ≈ 1.324219*)
Print["Ket qua:", PPChiaDoi[0.003]]