GIẢI PHƯƠNG TRÌNH BẬC 2

Mã:
GiaiPTB2[a_, b_, c_] := 
  If[a == 0,
    If[b == 0,
      If[c == 0, Print["VSN"], Print["VN"]], Print["Phuong trinh co nghiem x = ", -c/b]],
  	  delta := b^2 - 4*a*c;
	    If[delta > 0,
   	    Print["x1=", (-b + Sqrt[delta])/(2a)];
   	    Print["x2=", (-b - Sqrt[delta])/(2a)];
   	    , If[delta == 0, Print["x=", -b/(2a)], Print["PT VN"]
      ]
   ]
  ];
a = Input["Nhap a"];
b = Input["Nhap b"];
c = Input["Nhap c"];
GiaiPTB2[a, b, c];