DẪN NHẬP

Ứng dụng phép biến đổi Laplace giải phương trình, hệ phương vi phân là một ứng dụng hiệu quả và được rất nhiều người sử dụng. Phương pháp này được sử dụng nhiều trong các ngành khoa học kỹ thuật đặc biệt là lĩnh vực vật lý. Bên cạnh việc sử dụng phương pháp này người ta sử dụng thêm các công cụ hỗ trợ cho việc tính toán nhanh chóng và hiệu quả. Ở đây, chúng ta sử dụng ngôn ngữ lập trình hình thức Mathematica 5.1 để cài đặt các phương pháp nhằm mô tả việc giải phương trình và hệ phương trình vi phân. Đây là một công cụ khá mạnh giúp chúng ta thực hiện nhanh chóng và nhẹ nhàn. Tuy nhiên, việc cài đặt các Module cũng khá phức tạp. Sau đây, chúng ta nghiên cứu cơ sở lý thuyết và cài đặt cho phương pháp này.


MỤC LỤC


1. PHÉP BIẾN ĐỔI LAPLACE
1.1 ĐỊNH NGHĨA PHÉP BIẾN ĐỔI LAPLCE
1.1.1 Định nghĩa 1
1.1.2 Định nghĩa 2
1.1.3 Thí dụ
1.2 ĐỊNH NGHĨA PHÉP BIẾN ĐỔI LAPLACE NGƯỢC 3
1.2.1 Định nghĩa
1.3 MỘT SỐ ĐỊNH LÝ CƠ BẢN CỦA PHÉP BIẾN ĐỔI LAPLACE
1.3.1 Biến đổi của một tổ hợp tuyến tính
1.3.2 Biến đổi của e-atf(t)
1.3.3 Biến đổi của u(t-τ)f(t-τ)
1.3.4 Định lý kết hợp (Convolution theorem)
1.3.5 Biến đổi của đạo hàm
1.3.6 Biến đổi của tích phân
1.3.7 Biến đổi của tf(t)
2. BIẾN ĐỔI LAPLACE TRONG NGÔN NGỮ HÌNH THỨC MATHEMATICA 5.1
2.1 MỘT SỐ HÀM CƠN BẢN TRONG NGÔN NGỮ HÌNH THỨC MATHEMATICA
2.2 BIẾN ĐỔI LAPLACE
2.2.1 Biến đổi Laplace
2.2.2 Biến đổi Laplace ngược
3. ỨNG DỤNG PHÉP BIẾN ĐỔI LAPLACE
3.1 GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN
3.1.1 Giải phương trình vi phân thường
3.1.1.1 Phương pháp chung
3.1.1.2 Module cài đặt
3.1.1.3 Một số thí dụ được giải bằng chương trình
3.2 GIẢI PHƯƠNG HỆ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN HỆ SỐ HẰNG
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO


DOWNLOAD