BÀI TOÁN
Đọc và xuất nội dung tập tin ra màn hình
Ví dụ: Đọc tập tin Vidu.txt trong ổ đĩa C.
Muốn đọc tập tin trước tiên ta phải tạo ra tập tin C:\Vidu.txt (Hàm 3Ch của ngắt 21h)

CHƯƠNG TRÌNH MẪU
Mã:
.Model Small
.Stack
.Data
      Taptin db "C:\Vidu.txt",0
      s db 101 dup("$")
.Code
Begin:
      Mov ax,@Data
      Mov ds,ax

      ; Mở tập tin C:\Vidu.txt (Hàm 3Dh của ngắt 21h)
      Mov dx,offset Taptin
      Mov ah,3Dh
      Mov al,0
      Int 21h

      ;Đọc tập tin Vidu.txt
      Mov bx,ax       ;chuyển thẻ tập tin vào BX
      Mov cx,100      ;Đọc 100 byte
      Mov dx,offset s    ;Lưu nội dung cần đọc vào s
      Mov ah,3Fh
      Int 21h
  
      ; Đóng tập tin vừa đọc (Hàm 3Eh của ngắt 21h)
      Mov ah,3Eh
      Int 21h

      ; Xuất nội dung vừa đọc (Hàm 09h của ngắt 21h)
      Mov ah,9
      Lea dx,s
      Int 21h

      ;Thoát khỏi chương trình trở về Dos (Hàm 4Ch của ngắt 21h)
      Mov ah,4ch
      Int 21h
End Begin