BÀI TOÁN
Tạo ra một tập tin mới trong ổ đỉa C có tên là Vidu.txt. và có thuộc tính chỉ đọc.

HƯỚNG DẪN
Hàm 3Ch của ngắt 21h: Tạo tập tin mới. Cặp thanh ghi DSX trỏ tới tên của tập tin mới. Cuối chuỗi phải có số 0. CX chứa thuộc tính tập tin (thuộc tính 0: bình thường, 1: chỉ đọc, 2: ẩn, 4: tập tin hệ thống). Sau khi thực hiện hàm thì thẻ tập tin được lưu trong AX. Ta phải lưu lại nó trong bộ nhớ vì mỗi lần truy xuất tập tin vừa tạo đó ta cần dùng thẻ tập tin.
CHƯƠNG TRÌNH MẪU
Mã:
.Model Small
.Stack
.Data
      Taptin db "C:\Vidu.txt",0
.Code
Begin:
      Mov ax,@Data
      Mov ds,ax

      ;Tạo tập tin có tên là Vidu.txt và có thuộc tính chỉ đọc.
      Mov cx,1
      Mov dx,offset Taptin
      Mov ah,3Ch
      Int 21h

      ;Thoát khỏi chương trình trở về Dos 
      Mov ah,4ch
      Int 21h
End Begin