BÀI TOÁN
Viết chương trình nhập 2 chuỗi S1 và S2 từ bàn phím , mỗi chuỗi gồm 5 ký tự. Viết chương trình hoán chuyển nội dung 2 chuỗi S1 và S2. Hiển thị kết quả S1 và S2 ra màn hình.

CHƯƠNG TRÌNH MẪU
Mã:
.Model Small
.Stack
.Data
    S1 db 13,10,'Nhap chuoi thu 1:$'
    S2 db 13,10,'Nhap chuoi thu 2:$'
    Buf1 db 6,?,7 dup('$') 
    Buf2 db 6,?,7 dup('$') 
.Code
    Begin:
        Mov Ax,@Data
        Mov Ds,Ax

        ;Xuat Chuoi S1 Ra Man Hinh
        Mov Dx,Offset S1
        Mov Ah,09
        Int 21h

        ;Nhap chuoi Buf1
        Mov dx,offset Buf1
        Mov ah,0ah
        Int 21h

        ;Xuat Chuoi S2 Ra Man Hinh
        Mov Dx,Offset S2
        Mov Ah,09
        Int 21h

        ;Nhap chuoi Buf2
        Mov dx,offset Buf2
        Mov ah,0ah
        Int 21h
         
        Lea si,Buf1+2
        Lea di,Buf2+2
        Mov al,[si]
        Mov dl,[di]
        Mov [si],dl
        Mov [di],al

        Mov al,[si+1]
        Mov dl,[di+1]
        Mov [si+1],dl
        Mov [di+1],al

        Mov al,[si+2]
        Mov dl,[di+2]
        Mov [si+2],dl
        Mov [di+2],al

        Mov al,[si+3]
        Mov dl,[di+3]
        Mov [si+3],dl
        Mov [di+3],al

        Mov al,[si+4]
        Mov dl,[di+4]
        Mov [si+4],dl
        Mov [di+4],al

        ;Xuat Chuoi S1 Ra Man Hinh
        Mov Dx,Offset S1
        Mov Ah,09
        Int 21h

        ;Nhap chuoi Buf1
        Mov dx,offset Buf1 +2
        Mov ah,09
        Int 21h

        ;Xuat Chuoi S2 Ra Man Hinh
        Mov Dx,Offset S2
        Mov Ah,09
        Int 21h

        ;Nhap chuoi Buf2
        Mov dx,offset Buf2 +2
        Mov ah,09
        Int 21h
     
        ;Thoat khoi chuong trinh va tro va Dos
        Mov Ax,4c00h
        Int 21h
     End Begin