BÀI TOÁN
Cho 1 chuỗi S dài 10 byte. Viết chương trình nhập 2 chuỗi S1 và S2 mỗi chuỗi gồm 5 ký tự.
Chép chuỗi S1 vào các vị trí chẵn của chuỗi S, chép chuỗi S2 vào các vị trí lẻ của chuỗi S. Hiển thị kết quả ra màn hình.
Ví dụ:
Nhập chuỗi S1: abcde
Nhập chuỗi S2: 12345
Hiển thị kết quả: a1b2c3d4e


CHƯƠNG TRÌNH MẪU
Mã:
.Model Small
.Stack
.Data
    S db 13,10,"Ket qua:$"
    S1 db 13,10,'Nhap chuoi thu 1:$'
    S2 db 13,10,'Nhap chuoi thu 2:$'
    Buf Db 11 dup('$')
    Buf1 db 6,?,7 dup('$') 
    Buf2 db 6,?,7 dup('$') 
.Code
    Begin:
        Mov Ax,@Data
        Mov Ds,Ax

        ;Xuat Chuoi S1 Ra Man Hinh
        Mov Dx,Offset S1
        Mov Ah,09
        Int 21h

        ;Nhap chuoi Buf1
        Mov dx,offset Buf1
        Mov ah,0ah
        Int 21h

        ;Xuat Chuoi S2 Ra Man Hinh
        Mov Dx,Offset S2
        Mov Ah,09
        Int 21h

        ;Nhap chuoi Buf2
        Mov dx,offset Buf2
        Mov ah,0ah
        Int 21h
         
        Lea si,Buf1+2
        Lea di,Buf
        Mov al,[si]
        Mov [di],al
        Mov al,[si+1]
        Mov [di+2],al
        Mov al,[si+2]
        Mov [di+4],al
        Mov al,[si+3]
        Mov [di+6],al
        Mov al,[si+4]
        Mov [di+8],al

        Lea si,Buf2+2
        Mov al,[si]
        Mov [di+1],al
        Mov al,[si+1]
        Mov [di+3],al
        Mov al,[si+2]
        Mov [di+5],al
        Mov al,[si+3]
        Mov [di+7],al
        Mov al,[si+4]
        Mov [di+9],al

        ;Xuat Chuoi S Ra Man Hinh
        Mov Dx,Offset S
        Mov Ah,09
        Int 21h
        
        ;Xuat Chuoi Buf Ra Man Hinh
        Mov Dx,Offset Buf
        Mov Ah,09
        Int 21h          
  
        ;Thoat khoi chuong trinh va tro va Dos
        Mov Ax,4c00h
        Int 21h
     End Begin