Viết chương trình nhập vào một ký tự hiển thị 40 lần trên dòng tiếp theo.
Mã:
.Model Small
Mã:
.Stack

.Data

    S db "Nhap Ki Tu:$"

    S1 db 13,10,"Xuat Ki Tu 40 Lan:"

    S2 Db 40 Dup('$')

.Code

    Begin:

        ;Khoi Tao

        Mov Ax,@Data

        Mov Ds,Ax

 

        ;Hien Thi Chuoi S

        Lea Dx,S

        Mov Ah,09

        Int 21h

 

        ;Nhap 1 Ki Tu

        Mov Ah,01h

        Int 21h

        Mov S2,Al

        

        ;Hien Thi Chuoi S1 

        Lea Dx,S1

        Mov Ah,09

        Int 21h

 

        Mov Dl,S2

        Xor Cx,Cx  ;Tra Cx Ve Gia Tri 0

        Mov Cx,40  ;Lap 40 Lan (Gia Tri Cx La So Lan Lap)

 

        Lap:

            Mov Ah,02h         ;Xuat 1 Ki Tu

            Int 21h

                 Loop Lap ;Ket Thuc Lap

 

        ;Thoat Chuong Trinh

        Mov Ax,4c00h

        Int 21h

    End Begin