Viết chương trình nhập hay chuỗi tối đa 40 ký tự. So sánh chiều dài hai chuỗi, hiển thị kết quả so sánh.
Mã:
.Model Small 
.Stack 
.Data
    S Db "Nhap Chuoi Thu Nhat:$" 
    S1 db 13,10,"Nhap Chuoi Thu Hai:$" 
    S2 db 13,10,"Chuoi 1 Lon Hon:$" 
    S3 db 13,10,"2 Chuoi Bang Nhau:$" 
    S4 db 13,10,"Chuoi 2 Lon Hon:$" 
    Buf1 db 41,?,42 dup('$') 
    Buf2 db 41,?,42 dup('$') 
.Code 
    Begin: 
       ;Khoi Tao Chuong Trinh 
        Mov Ax,@Data 
        Mov Ds,Ax 
        ;Hien Thi Chuoi S 
        Lea Dx,S 
        Mov Ah,09 
        Int 21h 
        ;Nhap Chuoi Thu Nhat 
        Mov Ah,0ah 
        Lea Dx,Buf1 
        Int 21h 
        ;Lay du lieu tu buf1 
        Mov Si,Offset Buf1+2 
        ;Hien Thi Chuoi S1 
        Lea Dx,S1 
        Mov Ah,09 
        Int 21h 
        ;Nhap Chuoi Thu Hai 
        Mov Ah,0ah 
        Lea Dx,Buf2 
        Int 21h 
        ;Lay du lieu tu buf2 
        Mov Di,Offset Buf2+2 
        Cmp Si,Di 
        Ja Lon 
        Jb Nho 
        ;Hien Thi Chuoi S3 
        Mov Ah,09 
        Lea Dx,S3 
        Int 21h 
        Lon: 
            ;Hien Thi Chuoi S2 
            Mov Ah,09 
            Lea Dx,S2 
            Int 21h 
        Nho: 
            ;Hien Thi Chuoi S4 
            Mov Ah,09 
            Lea Dx,S4 
            Int 21h 
        ;Thoat Chuong Trinh 
        Mov Ax,4c00h 
        Int 21h 
    End Begin