Nhập 1 ký tự từ bàn phím. Hiển thị ký tự đứng trước và đứng sau ra màn hình

Mã:
.Model Small
.Stack
.Data
    S1 Db 'Nhap Mot Ki Tu:$'
    S2 Db 13,10,'Ki Tu Lien Truoc La:$'
    S3 Db 13,10,'Ki Tu Lien Sau La:$'

.Code
    Begin:
        Mov Ax,@Data
        Mov Ds,Ax
        ;Xuat Chuoi S1 Ra Man Hinh
        Mov Dx,Offset S1
        Mov Ah,09
        Int 21h

        ;Dung Man Hinh Va Nhap Mot Ki Tu
        Mov Ah,01
        Int 21h
        ;Luu kí t? nh?p vào thanh ghi Dl
        Mov Dl,Al

        ;L?y giá tr? Dx
        Push Dx
        ;Xu?t thông báo S2 ra màn hình
        Mov Dx,Offset S2
        Mov Ah,09
        Int 21h

        ;Tr? giá tr? Dx
        Pop Dx

        Dec Dl      ;dec:tang Dl lên 1
        Mov Ah,02  ;hàm 02 dùng d? xu?t 1 kí t?
        Int 21h

        Push Dx     
        ;Xu?t thông báo S3 ra màn hình
        Mov Dx,Offset S3
        Mov Ah,09
        Int 21h

        Pop Dx
        Add Dl,2  ;L?y Dl + 2 r?i gán giá tr? nh?n du?c cho Dl
        Mov Ah,02
        Int 21h

        Mov Ax,4c00h
        Int 21h
     End Begin