HIỂN THỊ HÌNH CHỮ NHẬT SAO RỖNG 5x10 RA MÀN HÌNH


Mã:
.Model small
.Stack
.Data
	s1 db 10 dup('*'),13,10,'$'
	s2 db '*',8 dup(' '),'*',13,10,'$'
.Code
Begin:
	Mov ax, @data
	Mov ds,ax

	Mov ah,09h
	Lea dx,s1
	Int 21h
	
	xor cx,cx
	Mov cx,10
	L:	
		Mov ah,09h
		Mov dx,offset s2
		int 21h
	Loop L
	
	Mov ah,09h
	Lea dx,s1
	Int 21h
	
	Mov ah,4ch
	Int 21h
End Begin