Mã:
Plot[{x^2, -x^2, Sin[x]}, {x, -2Pi, 2Pi},
   PlotRange -> {{-5, 5}, {-5, 5}},
   Axes -> {True,True},
   AxesLabel -> "Park Min Young",
   AxesStyle -> {RGBColor[0, 1, 0],
   Thickness[0.001]},
   PlotStyle -> {{Hue[0.5]}, {Hue[0.6]}, {Hue[0.7]}}
];

Mã:
ParametricPlot3D[{Cos[j]*Sin[i],Sin[j]Sin[i] , -Cos[i]}, {i, 0, Pi/2}, {j, -2Pi, 2Pi}]

Đường hoa hổng r = aSin[nx], a là độ rộng của cánh và n là số cánh. Nếu n chẵn số cánh sẽ nhân đôi.
Biến đổi qua tọa độ cực ta được:
 • x = a*Sin[n*x]*Cos[x]
  y = a*Sin[n*x]*Sin[x]
Mã:
Show[Table[ParametricPlot[{{i*Sin[6*x]*Cos[x], i*Sin[6*x]*Sin[x]}}, {x, -Pi, Pi}], {i, 5}]];


Mã:
Plot3D[Sin[x y]*Cos[3 y], {x, 0, 4}, {y, 0, 4},
   PlotPoints -> 40, 
   Mesh ->False, 
   Axes -> False, 
   Boxed -> False
];

Hình cầu x^2+y^2+z^2 = 1. Ta biến đổi toạn độ trụ
 • x = Cos[j]*Sin[i]
  y = Sin[j]Sin[i]
  z = Cos[i]
Mã:
ParametricPlot3D[{Cos[j]*Sin[i], Sin[j]Sin[i] , Cos[i]}, {i, 0, Pi}, {j, 0, 2Pi}, 
   Boxed -> False, 
   Axes -> False
]