+ Trả lời chủ đề
Trang 1/2 1 2 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 16

Chủ đề: Graphics 2D and 3D

 1. #1
  Status : ThanhTuan_Alpha đang ẩn
  Tham gia ngày : Aug 2011
  Bài gửi : 203

  Graphics 2D and 3D

  Mã:
  Plot[{x^2, -x^2, Sin[x]}, {x, -2Pi, 2Pi},
     PlotRange -> {{-5, 5}, {-5, 5}},
     Axes -> {True,True},
     AxesLabel -> "Park Min Young",
     AxesStyle -> {RGBColor[0, 1, 0],
     Thickness[0.001]},
     PlotStyle -> {{Hue[0.5]}, {Hue[0.6]}, {Hue[0.7]}}
  ];

  Mã:
  ParametricPlot3D[{Cos[j]*Sin[i],Sin[j]Sin[i] , -Cos[i]}, {i, 0, Pi/2}, {j, -2Pi, 2Pi}]

  Đường hoa hổng r = aSin[nx], a là độ rộng của cánh và n là số cánh. Nếu n chẵn số cánh sẽ nhân đôi.
  Biến đổi qua tọa độ cực ta được:
  • x = a*Sin[n*x]*Cos[x]
   y = a*Sin[n*x]*Sin[x]
  Mã:
  Show[Table[ParametricPlot[{{i*Sin[6*x]*Cos[x], i*Sin[6*x]*Sin[x]}}, {x, -Pi, Pi}], {i, 5}]];


  Mã:
  Plot3D[Sin[x y]*Cos[3 y], {x, 0, 4}, {y, 0, 4},
     PlotPoints -> 40, 
     Mesh ->False, 
     Axes -> False, 
     Boxed -> False
  ];

  Hình cầu x^2+y^2+z^2 = 1. Ta biến đổi toạn độ trụ
  • x = Cos[j]*Sin[i]
   y = Sin[j]Sin[i]
   z = Cos[i]
  Mã:
  ParametricPlot3D[{Cos[j]*Sin[i], Sin[j]Sin[i] , Cos[i]}, {i, 0, Pi}, {j, 0, 2Pi}, 
     Boxed -> False, 
     Axes -> False
  ]

 2. #2
  Status : ThanhTuan_Alpha đang ẩn
  Tham gia ngày : Aug 2011
  Bài gửi : 203

  Vẽ các đường tròn đồng tâm với các màu ngẫu nhiên

  Mã:
  (*Ve cac duong tron dong tam voi mau khac nhau*)
  dtron = Table[Graphics[{RGBColor[Random[Integer, {0, 1}], Random[Integer, {0, 
     1}], Random[Integer, {0, 1}]], Circle[{0, 0}, i]}], {i, 0, 1, 0.1}];
  Show[dtron];


 3. #3
  Status : ThanhTuan_Alpha đang ẩn
  Tham gia ngày : Aug 2011
  Bài gửi : 203

  Sử dụng phép quay 1 điểm quanh giốc tọa độ vẽ chùm đường thẳng quay quanh trục tọa độ

  Mã:
  (*Su dung phep xoay ve chum duong thang xoay quanh tam*)
  k = Table[{{0, 0}, {Cos[k], Sin[k]}}, {k, 0, 2Pi, 0.1}];
  dthang = {};
  For[i = 1, i ≤ Length[k], i++,
    	dthang = Append[dthang, Graphics[
        	{
         	RGBColor[
          		Random[Integer, {0, 1}],
          		Random[Integer, {0, 1}],
          		Random[Integer, {0, 1}]
          	],
         	Line[k[[i]]]
         	}
        	]
       	];
    	];
  Show[dthang];


 4. #4
  Status : ThanhTuan_Alpha đang ẩn
  Tham gia ngày : Aug 2011
  Bài gửi : 203

  Kết hợp chùm đường thẳng và đường cong

  Mã:
  Show[{dthang, dtron}];

 5. #5
  Status : ThanhTuan_Alpha đang ẩn
  Tham gia ngày : Aug 2011
  Bài gửi : 203

  Tịnh tuyến chùm đường tròn

  Mã:
  dtron = Table[
     Graphics[
      {
       RGBColor[
        	Random[Integer, {0, 1}],
        	Random[Integer, {0, 1}],
        	Random[Integer, {0, 1}]
        ],
       Circle[{j, 0}, i]
       }
      ],
     {i, 0, 1, 0.1},
     {j, 1, 10, 1.5}
     ];
  Show[dtron];

 6. #6
  Status : ThanhTuan_Alpha đang ẩn
  Tham gia ngày : Aug 2011
  Bài gửi : 203
  Mã:
  (*x = a*Cos[j]*sin[i];
  y = b*Sin[j]Sin[i];
  z = c*Cos[i];*)
  a = 1;
  b = 1;
  c = 6;
  ParametricPlot3D[{a*Cos[j]*Sin[i] , c*Cos[i], b*Sin[j]Sin[i]}, {i, 0, 
  Pi/2}, {j, -2Pi, 2Pi}]

 7. #7
  Status : ThanhTuan_Alpha đang ẩn
  Tham gia ngày : Aug 2011
  Bài gửi : 203
  Mã:
  Show[
    {
     	ParametricPlot3D[
      		{
       			2*Cos[j]*Sin[i] ,
       			2*Sin[j]Sin[i], 
       			6*Cos[i]
       		}, 
      		{i, 0, Pi/2}, 
      		{j, -2Pi, 2Pi}
      	],
     	ParametricPlot3D[
      		{
       		Cos[j]*Sin[i] ,
       		Sin[j]Sin[i], 
       		3Cos[i]
       		}, 
      		{i, 0, Pi}, 
      		{j, -2Pi, 2Pi}]
     }
    ];

 8. #8
  Status : ThanhTuan_Alpha đang ẩn
  Tham gia ngày : Aug 2011
  Bài gửi : 203

  Đường trái tim

  r = a*(1+sinx)
  Biến đổi trong tọa độ cực:
  x = rcosx = a*(1+sinx)*cosx
  y = rsinx = a*(1+sinx)*sinx

  Mã:
  Show[
    Table[
     	ParametricPlot[
      		{{i*(1 + Sin[x])*Cos[x], i*(1 + Sin[x])*Sin[x]}}, 
      		{x, -Pi, Pi},
      		PlotStyle -> Hue[Random[Real, {0, 5}]]
      	]
     	,
     	{i, 5}
     ]
    ];

 9. #9
  Status : ThanhTuan_Alpha đang ẩn
  Tham gia ngày : Aug 2011
  Bài gửi : 203

  Sử dụng phép quay 1 điểm A với một góc i quanh điểm M

  Mã:
  (*Su dung phep xoay ve chum duong thang xoay quanh tam*)
  k1 = Table[{{0, 0}, {0.5*Cos[i], 0.5*Sin[i]}}, {i, 0, Pi/2, 0.025}];
  k2 = Table[{{1, 0}, {0.5*
      Cos[i] + (1 - Cos[i]), 0.5*Sin[i] - Sin[i] }}, {i, -Pi/2, 0, 0.025}];
  k3 = Table[{{1, 1}, {0.5*Cos[i] - Sin[
    i] + (1 - Cos[i]) + Sin[i], 0.5*
      Sin[i] + Cos[i] - Sin[i] + (1 - Cos[i])}}, {i, 0, Pi/2, 0.025}];
  k4 = Table[{{0, 1}, {-0.5*Sin[i] + Sin[
     i], 0.5*Cos[i] + (1 - Cos[i])}}, {i, 0, Pi/2, 0.025}];
  dt1 = {};
  dt2 = {};
  dt3 = {};
  dt4 = {};
  For[i = 1, i ≤ Length[k2], i++,
    	mau = RGBColor[
      		Random[Integer, {0, 1}],
      		Random[Integer, {0, 1}],
      		Random[Integer, {0, 1}]
      	];
    	dt1 = Append[dt1, Graphics[{mau, Line[k1[[i]]]}]];
    	dt2 = Append[dt2, Graphics[{mau, Line[k2[[i]]]}]];
    	dt3 = Append[dt3, Graphics[{mau, Line[k3[[i]]]}]];
    	dt4 = Append[dt4, Graphics[{mau, Line[k4[[i]]]}]];
    ];
  Show[{dt1, dt2, dt3, dt4}];


 10. #10
  Status : ThanhTuan_Alpha đang ẩn
  Tham gia ngày : Aug 2011
  Bài gửi : 203

  Vẽ tam giác qua các trung điểm.

  Mã:
  A = Table[Random[Integer, {-3, 3}], {i, 3}, {j, 2}];
  A = Append[A, A[[1]]];
  B = Table[{(A[[i]][[1]] + A[[i + 1]][[1]])/2,(A[[i]][[2]] + A[[i + 1]][[2]])/2}, {i, 3}];
  B = Append[B, B[[1]]];
  TamGiac = Graphics[{{Hue[1.6], Line[A]},{Hue[0], PointSize[0.02], Point /@ A},{Text["A", A[[1]]], Text["B", A[[2]]], Text["C", A[[3]]]}}];
  DTrungDiem = Graphics[{{PointSize[0.02], Hue[0.1], Point /@ B}, {Hue[1.2],Line[B]}}];
  Show[{TamGiac, DTrungDiem}];

+ Trả lời chủ đề
Trang 1/2 1 2 CuốiCuối

Quyền viết bài

 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của mình
Trang Chủ Việc Làm Gia Sư Gia sư