NHẬP XUẤT 1 CHUỖI KÝ TỰ


Mã:
.Model small
.Stack
.Data
	s1 db 'Nhap vao 1 chuoi: $'
	s2 db 10,13,'Chuoi vua nhap la: $'
	s db 100,?,101 dup('$')
.Code
Begin:
	Mov ax,@data	
	Mov ds,ax

	Mov ah,09h		;xuat chuoi s1
	Lea dx,s1
	Int 21h
	
	Mov ah,0Ah		;nhap chuoi s
	Lea dx,s
	Int 21h
	
	Mov ah,09h		;xuat chuoi s2
	Lea dx,s2
	Int 21h
	
	Mov ah,09h		;xuat chuoi s
	Lea dx,s+2
	Int 21h
	
	Mov ah,4ch
	Int 21h
End Begin