Chương trình hiển thị hình chử nhật đầy sao 5x10 ra màn hình.
**********
**********
**********
**********
**********


Mã:
.Model small
.Stack
.Data
	S db 5 dup(10 dup('*'),10,13),'$'
.Code
Begin:
	Mov ax,@data
	Mov ds,ax

	Mov ah,09h
	Lea dx,s
	Int 21h
	
	Mov ah,4ch
	Int 21h
End Begin