CHƯƠNG TRÌNH THƯỜNG TRÚ NHẤN PHÍM F12 THAY THẾ PHÍM A


Mã:
.286
.Model Small
.Code
      org 100h
Begin:
      jmp Resident
      oldint9 dd ?

  NewInt9 Proc
      Push ax
	    In al,60h        	  ;doc ma quet al
      cmp al,58h
      je NewF12
      Pop ax
      jmp cs:oldint9
  NewF12:
      Push cx
      Mov ah,5
      Mov cx,1e61h
      Int 16h
      Pop cx

      Mov al,00100000b				;goi lenh EOI
      Out 20h,al
      Pop ax
      Iret
  NewInt9 EndP
  Resident:
      Mov ax,0000
      Mov es,ax
      Mov ax,es:[9h*4]
      Mov word ptr oldint9,ax

      Mov ax,es:[9h*4+2]
      Mov word ptr oldint9+2,ax

      CLI								;Ghi vao dia chi newint9 vao bang vector ngat
      Mov ax, offset NewInt9
      Mov es:[9h*4],ax
      Mov ax,cs
      Mov es:[9h*4+2],ax

      STI
      Mov dx,offset resident     ;thuong tru
      Int 27h
End Begin